PODMIENKY SÚŤAŽE

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

1.              „WD-40 FIX IT SÚŤAŽ“

1.1.        Súťaž, na základe ktorej možno získať ceny v celkovej hodnote 2 100 €. Zo záujemcov, ktorí sa prostredníctvom súťažnej microsite: https://fixit.wd40.sk/ prihlásia do súťaže a splnia súťažné podmienky bude každý mesiac (za mesiac apríl, máj a jún 2023) odbornou porotou vybraní 3 výhercovia, ktorí vyhrávajú ceny určené pre daný mesiac. Hlavná výhra, ktorou je poukaz do hobby marketu v hodnote 850 €, bude odbornou porotou vybraná zo všetkých príspevkov prihlásených počas celej doby konania súťaže. Dĺžka trvania celej súťaže a možnosť prihlásenia do súťaže je od 1.4. 2023 (00:00 hod) do 30.6.2023 (24:00 hod).

1.2.        Záujemcovia odoslaním požiadavky o zaradenie ich súťažných príspevkov (video) do súťaže súhlasia s tým, že sa zúčastňujú súťaže. Dávajú súhlas na marketingové spracovanie svojich kontaktných údajov a usporiadateľ  bude oprávnený súťažné príspevky (videá súťažiacich) vo svojom mene používať a nakladať s nimi. Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska.

1.3.        Usporiadateľom a administrátorom súťaže je spoločnosť : AutoMax Group s.r.o., so sídlom Praha 5, K Hájem 1233/2, PSČ 155 00, IČO: 43873588, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 5548. Správcom a spracovateľom dát je spoločnosť AutoMax Group s.r.o. .

(ďalej len „usporiadateľ“)

 

2.              PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

2.1.        ZARADENIE DO SÚŤAŽE: Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba od 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si dôkaz o veku súťažiaceho. Na súťaži sa nemožno zúčastniť opakovane. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a spolupracujúcich agentúr, ako aj osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ( („občiansky zákonník“). V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru.

2.2.        Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia v ktorejkoľvek fáze súťaže vylúčiť každého súťažiaceho, ktorý by svojím konaním, situáciou alebo povesťou mohol ohroziť dobré meno značky.

2.3.        V rámci online kampane, ktorá trvá do 30. 6. 2023 (24:00) bude mať každý súťažiaci možnosť vyplniť online formulár a zaslať súťažné príspevky na microsite: fixit.wd40.sk. Vyplnením prihlasovacieho formulára súhlasí s tým, že sa zúčastňuje súťaže a že v prípade výhry súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska.

 

3.              KRITÉRIÁ ZÍSKANIA VÝHER

3.1.        Podmienkou zaradenia do súťaže je vyplnenie online formulára na súťažný microsite: fixit.wd40.sk a súčasne odoslanie súťažného príspevku: video s dĺžkou najmenej 10 sekúnd, pričom na videu musí byť zobrazený produkt WD40 (v akejkoľvek jeho špecializácii). Všetky súťažné príspevky podliehajú schvaľovaniu zo strany usporiadateľa súťaže, ktorý má možnosť nevyhovujúce príspevky nezverejniť na súťažnej microsite a nezaradiť do súťaže. Obsah zobrazený na súťažnom videu musí byť vlastníctvom súťažiaceho, nesmie byť skopírovaný z iného zdroja. Súťažné príspevky nesmú porušovať práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov a ochrany osobných údajov. Súťažiaci nesmie používať žiadnu hudbu, videá ani fotografie vytvorené alebo vykonané inou osobou. Obsah nesmie obsahovať pornografické obrázky, nahotu, obscénnosť, násilie a/alebo nenávistné prejavy. Obsah nesmie byť nevhodný, sporný a/alebo nevhodný na zverejnenie. Obsah nesmie znevažovať usporiadateľa, sponzora, jeho produkty a/alebo inak negatívne ovplyvňovať dobré meno a obchodnú povesť sponzora. Nesmie obhajovať užívanie alkoholu, drog, násilné správanie a/alebo akúkoľvek nezákonnú činnosť. Nesmie zobrazovať a/alebo propagovať výrobky konkurenčnej spoločnosti WD-40. Obsah tiež musí byť relevantný k téme súťaže. Príspevky môžu pochádzať iba z krajiny, v ktorej sa kampaň koná. Do súťaže nie je dovolené sa zaradiť opakovane. Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za stratené alebo oneskorené záznamy, ku ktorým by došlo v dôsledku akýchkoľvek výpadkov telefónnych operátorov, internetovej siete, počítačového hardvéru či softvéru.

3.2.        Kto získa mesačnú výhru – podľa prehľadu na stránke výhry: Výhru získajú 3 odbornou porotou vybraní súťažiaci z každého súťažného mesiaca. Porota podľa vlastního uváženia vyberie 3 najlepšie súťažné videá z daného mesiaca a priradí im poradie 1.-3. miesto. Získanie výhry je podmienené splnením všetkých vyššie uvedených podmienok. Každý účastník bude do hodnotenia poroty zaradený počas jedného súťažného mesiaca iba raz.

3.3.        Kedy prebehne vyhodnotenie mesačných výhier: Porota rozhodne vždy do 1 týždňa od ukončenia súťažného mesiaca:

·                súťažný mesiac: 1. 4. 2023 (00:00) – 30. 4. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 5. 5. 2023 (24:00)

·                súťažný mesiac: 1. 5. 2023 (00:00) – 31. 5. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 6. 2023 (24:00)

·                súťažný mesiac: 1. 6. 2023 (00:00) – 30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00)

3.4.      Kto získa hlavnú výhru: Výhru získa 1 odbornou porotou vybraný účastník za celé obdobie súťažnej súťaže (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023). Získanie výhry je podmienené splnením všetkých vyššie uvedených podmienok. Každý účastník bude do celkového hodnotenia poroty zaradený iba raz.

3.5      Kedy prebehne vyhodnotenie hlavnej výhry: Porota rozhodne do 1 týždňa od ukončenia celého súťažného obdobia: 01. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

3.6     Kto získa DARČEKOVÝ BALÍČEK WD-40: Darčekový balíček WD-40 získa 1 účastník s najvyšším počtom schválených súťažných príspevkov za celé obdobie súťažnej akcie (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023). Získanie výhry je podmienené splnením súťažných podmienok akcie uvedených pod bodom 3.1.. súťažných podmienok akcie… V prípade zhodného počtu súťažných príspevkov u viacerých účastníkov, vyberie výherca darčekového balíčka WD-40 porota na základe kritéria kreativity, úrovne spracovania a originality.

3.7   Kedy prebehne vyhodnotenie výhercu darčekového balíčka WD-40: Porota rozhodne do 1 týždňa od ukončenia celého súťažného obdobia - 1. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

3.8    Kto získa Garantovanú výhru:
Garantovanú výhru – plechovku WD-40 Flexible 600ml získa každý účastník súťaže, ktorý bude mať po konci súťaže 5 a viac schválených súťažných príspevkov za celé obdobie súťažnej akcie (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023). Získanie výhry je podmienené splnením súťažných podmienok akcie uvedených pod bodom 3.1.. súťažných podmienok akcie.

3.9    Kedy prebehne vyhodnotenie výhercov Garantované výhry:

Súčet súťažných príspevkov a vyhlásení prebehne po ukončení celého súťažného obdobia

1. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

3.8      Výhercovia budú e-mailom kontaktovaní zástupcom usporiadateľa. Forma odovzdania výhry bude e-mailom upresnená s daným výhercom.

 

4.              OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.        Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2.        Zapojením sa do súťaže účastník ako dotknutá osoba vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa, že ich bude úplne dodržiavať. Účastník svojou účasťou na súťaži súhlasí so zaradením všetkých osobných údajov, ktoré vyplnil, v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa (ďalej len údaje) do databázy AutoMax Slovakia, s. r. o., so sídlom Bojnická 3, Bratislava - Nové Mesto 831 04, IČO: 46740 945, a s ich následným spracovaním na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, propagácie výhercov súťaže vo firemných médiách počas trvania súťaže . Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť spracovávať osobné údaje výhercu súťaže pre potreby vedenia účtovníctva.

4.3.        Ak sa súťažiaci stane výhercom a získa výhru, bude požiadaný usporiadateľom o oznámenie kontaktných údajov. Oznámenie kontaktných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre účely odovzdania výhry. Výherca môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude usporiadateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu ako vyhotovenie a zverejnenie podobizne, zvukovo- obrazových záznamov, obrazových snímok výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. 

4.4.        Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

5.              AUTORSKÉ PRÁVA

5.1      Zaslaním súťažného príspevku obsahujúceho videá, ktoré splnia znaky diela v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov („autorský zákon“), poskytuje záujemca okamihom nahratia videa na súťažnú stránku usporiadateľovi oprávnenie na ich použitie (licencia). Licencia sa poskytuje bezodplatne, ako výhradná, územne a množstvovo neobmedzená, na obdobie (5) rokov od konca súťaže a na všetky známe spôsoby použitia v zmysle autorského zákona, vrátane a hlavne s rozmnožovaním diela, rozširovaním diela a jeho oznamovaním verejnosti, napr. zverejnením diela na webových stránkach súťaže. Usporiadateľ nie je povinný licenciu využiť. Záujemca súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicencie) úplne alebo sčasti akejkoľvek tretej osobe. Záujemca ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. Záujemca sa súčasne účasťou na súťaži zaväzuje a vyhlasuje, že disponuje aj nevyhnutným súhlasom tretích osôb, prípadne zobrazených v diele, s použitím súťažnej fotografie v rozsahu licencie.

 

6.              VÝHRADY UPORIADATEĽA

6.1.        Prípadná daňová povinnosť, ktorá vznikne výhercovi v súvislosti s výhrou, ide na ťarchu výhercu. 

6.2.        Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka, ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú  usporiadateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek vady, poškodenie či stratu výher spojených s dodávkou výher. Práva na uplatnenie nároku z vád (reklamácie) sa na výhry nevzťahujú.

6.3.        Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov a informácii v tejto súťaži alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím či odmietnutím výhry.

6.4.        Usporiadateľ neposkytne účastníkovi súťaže náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži.

6.5.        O reklamáciách, námietkach či nejasnostiach v súťaži rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

6.6.        Usporiadateľ súťaže má právo v priebehu súťaže upraviť pravidlá súťaže alebo akciu kedykoľvek ukončiť. Informácie o zmene pravidiel či ukončení súťaže budú publikované na webových stránkach súťaže.

 

7.              ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.        Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/). Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Z. z., o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z., zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

Dňa 09.03.2023