OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ODPORÚČANIE WEBOVÉHO ODDELENIA TRHOVÝCH DISTRIBÚTOROV

Posledná recenzia 26. júna 2018

Automax Slovakia,s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,Slovenská republika, IČO 31 348 726, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 4911/B (ďalej len „spoločnosť Automax Slovakia s.r.o“) berieme veľmi vážne súkromie tých, ktorí navštívili túto webovú stránku („vy“) (webová stránka). Zaviazali sme sa dodržiavať právne predpisy na ochranu údajov, ktoré upravujú spracovanie vašich osobných údajov a poskytujú vám rôzne práva týkajúce sa týchto informácií.

Čo zahŕňa toto vyhlásenie?

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov („Vyhlásenie“) opisuje, ako používame osobné informácie, ktoré nám poskytli návštevníci webových stránok, vrátane osobných informácií, ktoré získavame pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok („Služby“). Službu môžete využívať len vtedy, ak máte viac ako 16 rokov. Uvádza sa aj spoločnosť WD-40 Company Limited („spoločnosť WD-40“). Toto je spoločnosť, ktorá prevádzkuje webové stránky. Jeho firemná adresa sídla je Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ.

Toto vyhlásenie poskytujeme, pretože máte právo vedieť, aké informácie zhromažďujeme o vás, ako sú chránené a používané a za akých okolností budú poskytované. Vyhlásenie tiež opisuje vaše práva na ochranu údajov vrátane práva namietať proti niektorému spracovaniu, ktoré vykonávame. Ďalšie informácie o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené v časti 11 nižšie.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie. Ak dôjde k podstatným zmenám tohto vyhlásenia, budeme o tom informovať buď e-mailom, alebo prostredníctvom oznámenia na webových stránkach. V prípade potreby budeme požadovať váš súhlas.

 

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme
 2. Ako používame vaše informácie
 3. Zdieľanie a zverejňovanie vašich informácií
 4. Marketingové komunikácie
 5. Medzinárodné prenosy údajov
 6. Zabezpečenie
 7. Cookies
 8. Odkazy na iné stránky
 9. Vami nahraný obsah
 10. Uchovávanie informácií
 11. Vaše práva
 12. Ako aktualizovať svoje informácie
 13. Kontaktné informácie

 

1. Informácie, ktoré zhromažďujeme 

Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako používame osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré nám dodávajú používatelia našich webových stránok.Osobné informácie o vás zhromažďujeme a spracovávame pri komunikácii s nami a našou webovou stránkou a pri nákupe tovaru od nás a využívaní našich služieb. Tieto informácie zahŕňajú:

 • Vaše meno
 • Vaše pohlavie
 • Váš vek / dátum narodenia
 • Váš rodinný stav
 • Vaša firma, pracovné zaradenie a povolanie
 • Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Vaša poštová adresa
 • Informácie o platbe
 • Obsah, ktorý poskytnete, vrátane fotografií, zvuku a / alebo videa („obsah koncového používateľa“)
 • Vaše marketingové preferencie vrátane všetkých súhlasov, ktoré ste nám poskytli

Spoločnosť WD40 ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky môže zhromažďovať informácie súvisiace s prehliadačom alebo zariadením, ktoré používate na prístup na webovú stránku, vrátane protokolových súborov, ako sú napríklad adresy internetových protokolov (IP), poskytovateľov internetových služieb, odkazových / výstupných stránok, informácie o dátume/čase a údaje o kliknutí. Pozrite nižšie sekciu „Súbory cookie“.

Zhromaždené údaje

Spoločnosť WD40 používa údaje o používateľoch na zostavovanie anonymných zozbieraných štatistických údajov na prevádzkové a marketingové účely. Medzi takéto účely patrí porovnávanie, stanovenie vhodných úrovní hardvéru, určenie počtu zamestnancov, ktoré budú potrebné na poskytovanie služieb našim používateľom, a počet užívateľov, ktorí využívajú naše služby. Tieto anonymné zozbierané údaje sa nepoužívajú žiadnym spôsobom, ktorý by mohol identifikovať individuálneho používateľa.

2. Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré nám poskytnete, používame na nasledujúce účely:

 • Reagovanie na vaše otázky.
 • Podporovať účasť na súťažiach a prieskumoch.
 • Pomôcť nám pri poskytovaní lepších produktov a služieb: napríklad hodnotiť výkonnosť našich zamestnancov, posúdiť kvalitu našich produktov a služieb a pomôcť nám vylepšiť našu webovú stránku, zariadenia a služby.
 • Zabezpečenie bezpečnosti našich webových stránok a systémov informačných technológií a ochranu našich práv.
 • V prípade potreby použijeme údaje súvisiace s právnymi nárokmi, dodržiavaním, regulačnými a vyšetrovacími účelmi (vrátane zverejnenia takýchto informácií v súvislosti s právnym procesom alebo súdnym sporom)
 • Ak poskytujeme kreditnú alebo debetnú kartu ako platbu, používame tretie strany, aby sme skontrolovali platnosť karty, čísla účtu a čísla karty, ktorú odošlete, aby sa zabránilo podvodom.

 

Ak nám dáte svoj súhlas:

 • Posielame vám priamy marketing v súvislosti s našimi relevantnými produktami a službami alebo inými produktmi a službami nami poskytovanými, našimi pobočkami a starostlivo vybranými partnermi. Ak nechcete dostávať od nás marketingové materiály, povedzte nám to. Oddiel 4 tohto vyhlásenia vysvetľuje, ako to môžete urobiť.
 • Spoločnosť WD-40 umiestňuje súbory cookie a používa podobné technológie a bude to robiť v súlade so sekciou cookie tohto vyhlásenia a informáciami, ktoré vám boli poskytnuté pri používaní týchto technológií
 • Na propagáciu našich produktov môžeme použiť obrázky, ktoré nám poskytnete na našich webových stránkach alebo inak v našich marketingových materiáloch
 • Pri iných príležitostiach, v ktorých vás žiadame o súhlas, použijeme informácie na účel, ktorý sme v tom čase vysvetlili.

 

 • Na účely, ktoré vyžadujú zákon: v reakcii na požiadavky vlád alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.
 • Účinnosť zmluvy alebo podniknutie krokov spojených s kontraktom: to je dôležité, keď nakupujete od nás alebo vstúpite do súťaže, ktorú prevádzkujeme. Toto zahŕňa:
 • Plnenie objednávok a prijatie platieb od vás.
 • Poskytovanie služieb zákazníkom súvisiacich s vašimi interakciami s nami alebo odpovedanie na vašu žiadosť.
 • Zabezpečenie dodávky alebo iného poskytovania produktov, služieb alebo cien.

 

3.  Zdieľanie a zverejňovanie vašich informácií 

Spoločnosť WD-40 môže zverejniť zozbierané informácie o tom, ako sa používa webová stránka, a môže používať informácie, ktoré sa vás týkajú, aby prispôsobila reklamné a marketingové správy, ktoré ste dostali na webových stránkach, alebo môže spolupracovať s externými spoločnosťami. Zozbierané údaje môžu byť zdieľané s týmito spoločnosťami, aby bolo možné toto prispôsobenie dosiahnuť. Anonymný tok kliknutí, počet zobrazení stránok vypočítaných pomocou pixelových značiek a agregovaných demografických informácií bude tiež zdieľaný s našimi inzerentmi a obchodnými partnermi (napríklad spoločnosťou Google).

Spoločnosť WD-40 používa aj údaje týkajúce sa vašej návštevy webových stránok na vykonanie štatistickej analýzy s cieľom merať záujem o rôzne oblasti webových stránok a ich využívanie. Tieto informácie zdieľa s príslušnými inzerentmi alebo externými stranami. Poskytneme však iba zoskupené údaje z týchto analýz tretím stranám, nie konkrétne údaje používateľov.

Osobné informácie budú zdieľané s poskytovateľmi služieb tretích strán (vrátane konzultantov v oblasti technológií a dodávateľov CRM), ktorí v priebehu poskytovania služieb pre nás, dostanú prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli, a spracujú ich v mene nás a spoločnosti WD-40 pre vyššie uvedené účely. Medzi takéto tretie strany patria poskytovatelia webhostingu, údržby a technológií a služieb CRM. Každý z týchto poskytovateľov služieb je zmluvne zaviazaný poskytovať nám služby spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením.

Naši zamestnanci, agenti a dodávatelia musia mať obchodný dôvod na získanie prístupu k vašim osobným informáciám. Zdieľame tiež vaše osobné informácie s osobami, ktoré nám pomáhajú riadiť alebo poskytovať služby (napr. Správu správ, štatistické analýzy, spracovanie údajov a plnenie objednávok) alebo s externými dodávateľmi, agentmi alebo sponzormi, ktorí nám pomáhajú pri správe, posudzovaní a plnenie aspektov súťaží a propagačných akcií. Títo externí dodávatelia alebo zástupcovia použijú vaše osobné údaje len na to, aby nám poskytli konkrétnu službu a nie na akýkoľvek iný účel.

Ak by sme chceli v budúcnosti zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami konajúcimi s inými ako s našimi agentmi alebo poskytovateľmi služieb, povieme vám to a poskytneme vám možnosť odhlásiť sa.V prípade, že sa podnik predá, zlúči a / alebo prevedie na inú firmu, Vaše údaje budú zverejnené našim poradcom a potenciálnym poradcom kupujúceho a budú odovzdané novým majiteľom firmy.

Vaše osobné informácie budú zverejnené tam, kde je potrebné ich zverejniť zo zákonných dôvodov  alebo sú inak nevyhnutné na to, aby sme chránili naše práva, práva našich pridružených spoločností, práva alebo bezpečnosť každého jednotlivca alebo verejnosti, práva našich užívateľov alebo akejkoľvek tretej strany.

 

4. Marketingové komunikácie 

Z času na čas by sme Vám radi poslali e- mailom informácie o ostatných podobných produktoch spoločnosti WD -40 alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať (napr. mailom zasielané novinky a propagačné komunikácie). Urobíme to len v prípade vášho súhsu a s vašou možnosťou kedykoľvek tento súhlas odvolať a odber zrušiť.Odber môžete zrušiť nasledovne:

 • podľa pokynov na odhlásenie, ktoré sú súčasťou každej e-mailovej komunikácie, ktorú pošleme
 • kontaktovaním nás pomocou kontaktných údajov v časti 13 nižšie

 

5. Medzinárodné prenosy údajov  

Osobné údaje neprenášame do krajín mimo vašej krajiny, okrem spoločnosti WD-40. Ak sa to však zmení, povieme vám to.

 

6. Zabezpečenie 

Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia určené na zabezpečenie vašich osobných informácií pred náhodnou stratou a neoprávneným prístupom, používaním, zmenami alebo zverejnením.Dodržiavame všeobecne uznávané priemyselné štandardy na ochranu osobných informácií, ktoré nám posielajú používatelia, a to tak počas prenosu, ako aj po jeho prijatí. Žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov však nie je 100% bezpečná. Preto aj keď sa snažíme použiť komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

 

7. Cookies 

WD-40 používa súbory cookie na uľahčenie používania a užitočnosti webových stránok. Keď navštívite webové stránky, naše servery odosielajú do vášho počítača cookie. Samotné súbory cookie osobne neidentifikujú vás, ale jednoducho rozpoznávajú webový prehliadač, ktorý používate.

Existujú dva typy súborov cookie: relácie a trvalé. Súvisiace súbory cookie zmiznú z počítača po zatvorení webového prehliadača alebo vypnutí počítača. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači po zatvorení prehliadača alebo vypnutí počítača. Permanentné súbory cookie môžete odstrániť podľa pokynov uvedených v súbore „help“ vášho internetového prehliadača. Ak ste sa rozhodli, že sa s nami identifikujete, používame súbory cookie relácie obsahujúce šifrované informácie, ktoré nám umožnia jednoznačne identifikovať vás.

Trvalé súbory cookie sa používajú iba na čítanie a používanie na identifikáciu prehliadačov, ktoré predtým navštívili webovú stránku. Keď nám používatelia poskytujú identifikovateľné informácie o sebe, priradí sa im jedinečný identifikátor. Tento jedinečný identifikátor je priradený trvalému súboru cookie, ktorý umiestňujeme do webového prehliadača používateľa. WD-40 je veľmi opatrný, pokiaľ ide o bezpečnosť a dôvernosť informácií uložených v trvalých súboroch cookie. Neukladáme napríklad čísla účtov ani heslá v trvalých súboroch cookie.

Ak chcete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už vo vašom počítači, pozrite si oblasť pomoci a podpory vo vašom internetovom prehliadači, kde nájdete pokyny na vyhľadanie súboru alebo adresára, ktorý uchováva súbory cookie.

Upozorňujeme, že odstránením súborov cookie alebo zablokovaním budúcich súborov cookie nemusíte mať prístup k určitým oblastiam alebo funkciám webových stránok.Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org alebo na stránke www.youronlinechoices.eu, ktorá obsahuje ďalšie informácie o behaviorálnej reklame a súkromí online.

WD-40 používajú tieto súbory cookie:

Prísne potrebné súbory cookieTieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, ako je napríklad zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov alebo položiek nákupného košíka.

Výkonné súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako zákazníci prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo využívajú naše stránky a zdôrazňujú oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti, ako sú navigácia, skúsenosti s nakupovaním a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, cez ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania, ako je veľkosť, farba alebo produktová línia. Tieto informácie budú použité na jednoduchšie a komfortnejšie použitie našich stránok, či už ide o vyghľadávanie alebo nákup.  Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú anonymné a nesledujú vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach.

Súbory cookie sociálnych médií

Tieto súbory cookie umožňujú zdieľať to, čo ste robili na webových stránkach, na sociálnych médiách, ako sú Facebook a Twitter. Tieto cookies nie sú pod našou kontrolou. Prečítajte si príslušné zásady ochrany osobných údajov pre fungovanie súborov cookie.

SUŠENKATYPDÉLKAPOPISNevyhnutné
cookielawinfo-checkbox-advertisement | trvalé, tretej strany | 1 rok | Tento súbor cookie, nastavený zásuvným modulom súhlasu so súbormi cookie GDPR, sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Reklama" .
viewed_cookie_policy | trvalé | 11 mesiacov | Súbor cookie je nastavený zásuvným modulom Súhlas s používaním súborov cookie GDPR a používa sa na uloženie informácie, či používateľ súhlasil s používaním súborov cookie. Neukladajú sa v ňom žiadne osobné údaje.
cookielawinfo-checkbox-necessary | trvalé | 11 mesiacov | Tento súbor cookie sa nastavuje pomocou zásuvného modulu Súhlas s GDPR súbormi cookie. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Nevyhnutné".
cookielawinfo-checkbox-functional | trvalé | 11 mesiacov | Súbor cookie je nastavený na základe súhlasu s GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Funkčné".
cookielawinfo-checkbox-performance | trvalé | 11 mesiacov | Tento súbor cookie sa nastavuje pomocou zásuvného modulu Súhlas s GDPR súbormi cookie. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Výkon".
cookielawinfo-checkbox-analytics | trvalé | 11 mesiacov | Tento súbor cookie sa nastavuje pomocou zásuvného modulu Súhlas s GDPR súbormi cookie. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Analytika".
cookielawinfo-checkbox-others | trvalé | 11 mesiacov | Tento súbor cookie sa nastavuje pomocou zásuvného modulu Súhlas s GDPR súbormi cookie. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii "Iné.
Funkčné
__cf_bm | trvalé, tretej strany | 30 minút | Tento súbor cookie nastavený spoločnosťou Cloudflare sa používa na podporu správy botov Cloudflare.
Výkonnosť
_pk_id.10.646b | trvalé | 1 rok 27 dní | Štatistika WD-40 (anonymná)
_pk_ses.10.646b | trvalé | 30 minút | Štatistika WD-40 (anonymná)
_pk_testcookie_domain | trvalé | minulosť | Štatistika WD-40 (anonymná) na testovanie nastavení súborov cookie
Analytické služby
_ga | trvalé, tretej strany | 2 roky | Súbor cookie _ga, ktorý inštaluje služba Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_gid | trvalé, tretej strany | 1 deň | Súbor cookie _gid, ktorý inštaluje služba Google Analytics, ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webových stránok. Medzi údaje, ktoré sa zhromažďujú, patrí počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštívili.
_gat_gtag_UA_125228450_1 | trvalé, tretej strany | 1 minúta | Nastavené spoločnosťou Google na rozlišovanie používateľov.
CONSENT | trvalé, tretej strany | 2 roky | YouTube nastavuje tento súbor cookie prostredníctvom vložených videí youtube a zaznamenáva anonymné štatistické údaje.
vuid | trvalé, tretej strany | 2 roky | Spoločnosť Vimeo inštaluje tento súbor cookie na zhromažďovanie informácií o sledovaní nastavením jedinečného ID na vkladanie videí na webové stránky.
Reklama
fr | trvalé, tretej strany | 3 mesiace | Facebook nastavuje tento súbor cookie na zobrazovanie relevantných reklám používateľom prostredníctvom sledovania správania používateľov na webe na stránkach, ktoré majú pixel Facebook alebo sociálny plugin Facebook.
_fbp | trvalé, tretej strany | 3 mesiace | Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Facebook na zobrazovanie reklám po návšteve webovej stránky buď na Facebooku, alebo na digitálnej platforme využívajúcej reklamu Facebooku.
YSC | trvalé, tretej strany | relácia | Súbor cookie YSC nastavuje spoločnosť Youtube a používa sa na sledovanie zobrazení vložených videí na stránkach Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE | trvalé, tretej strany | 5 mesiacov 27 dní | Súbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý určuje, či sa používateľovi zobrazí nové alebo staré rozhranie prehrávača.
yt-remote-device-id | trvalé, tretej strany | nikdy | YouTube nastavuje tento súbor cookie na uloženie preferencií videa používateľa, ktorý používa vložené video YouTube.
yt.innertube::requests | trvalé, tretej strany | nikdy | Tento súbor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o tom, aké videá zo služby YouTube používateľ videl.
yt.innertube::nextId | trvalé, tretej strany | nikdy | Tento súbor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o tom, aké videá zo služby YouTube používateľ videl.
yt-remote-connected-devices | trvalé, tretej strany | nikdy | YouTube nastavuje tento súbor cookie na uloženie preferencií videa používateľa, ktorý používa vložené video YouTube.

Súbory denníkov 

Rovnako ako väčšina webových stránok zhromažďujeme určité informácie automaticky a ukladáme ich do súborov denníkov. Tieto informácie neidentifikujú jednotlivých používateľov. Súbory denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu („IP“), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazové / výstupné stránky, operačný systém, dátumové a časové pečiatky a údaje o kliknutí. Spoločnosť WD-40 používa tieto informácie na analýzu trendov, správu webových stránok, na zobrazenie toho, ako sa používatelia pohybujú na webových stránkach a zhromažďovanie demografických informácií o našej užívateľskej báze ako celku. Tieto automaticky zhromaždené údaje neodkazujú na vaše osobné údaje. WD-40 zhromažďuje určité anonymné informácie z vašej návštevy webových stránok prostredníctvom priemyselného štandardu a komerčne dostupných webových riešení, vrátane Omniture Web Analytics.

Jasné Gify (Web Beacons)

WD-40 používajú jasné gify (napríklad web beacons), ktoré nám pomáhajú lepšie spravovať obsah na webových stránkach tým, že nás informujú, aký obsah je efektívny. Vymazanie gifov je malá grafika s jedinečným identifikátorom podobným funkcii ako súbory cookie a slúži na sledovanie online pohybov používateľov webu. Na rozdiel od súborov cookie, ktoré sú uložené na pevnom disku počítača používateľa, sú na webových stránkach neviditeľne vložené gify, ktoré sú na konci tejto vety približne rovnakej veľkosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme jasnými gifami, neviažeme s osobnými informáciami používateľa.V našich e-mailoch založených na jazyku HTML používame jasné gify a informujeme o tom, ktoré e-maily otvorili príjemcovia. To nám umožňuje posúdiť efektívnosť určitých komunikácií a efektívnosť našich marketingových kampaní. Ak by ste chceli tieto e-maily odhlásiť, pozrite si sekciu 4.

 

8. Odkazy na iné stránky 

Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Nie sme zodpovední za zásady ochrany súkromia alebo zvyklosti iných webových stránok, ku ktorým sa rozhodnete prepojiť z tejto stránky. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše informácie.

9. Váš nahraný obsah 

Mali by ste si byť vedomí toho, že ak odovzdáte komentáre, nápady, návrhy, recenzie produktov a / alebo obsah koncového používateľa spolu s vaším menom alebo iniciálkami na časti webových stránok, ktoré si môžu pozrieť iní používatelia, alebo poskytnete tieto informácie priamo nám, použijeme vaše pripomienky, nápady a návrhy a vaše meno pre naše marketingové účely.Ak sa rozhodnete zmeniť svoje názory a už nechcete, aby sa vaše informácie používali týmto spôsobom, mali by ste nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov v sekcii 13 nižšie.

10. Uchovávanie informácií 

V prípade, že spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracovávame údaje, kým nás nepožiadate o zastavenie. Zaznamenávame tiež skutočnosť, že ste nás požiadali, aby sme vám neposlali priamy marketing alebo neustále spracovávali vaše údaje, aby sme mohli v budúcnosti rešpektovať vašu žiadosť.

Ak spracovávame osobné údaje v súvislosti s vykonávaním zmluvy alebo služby alebo pre súťaž alebo inak nevyhnutné na to, aby sme vás ako zákazníka spracovávali, ponecháme si tieto informácie päť (5) rokov (ak to nevyžaduje iný zákon) podľa vašej poslednej interakcie s nami.

11. Vaše práva

Máte právo nás požiadať o kópiu vašich osobných údajov. Máte tiež právo požiadať nás o opravu, odstránenie alebo obmedzenie (zastavenie akéhokoľvek) spracovania vašich osobných údajov a získanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete zmluvne alebo s vaším súhlasom v štruktúrovanom, bežne používanom čitateľnom formulári a požiadať o zdieľanie (prenos) týchto údajov s iným správcom údajov.

Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov u nás za určitých okolností (najmä tam, kde nemusíme spracovávať údaje na splnenie zmluvných alebo iných právnych požiadaviek alebo kde používame údaje pre priamy marketing ).

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné údaje o inej osobe alebo porušilo práva na ochranu osobných údajov iných alebo ak ste nás žiadali, aby sme vymazali informácie, ktoré od nás zákon vyžaduje alebo mali presvedčivé legitímne záujmy.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 13 nižšie. Ak máte nevyriešené obavy, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu na ochranu údajov, v mieste, v ktorom žijete, pracujete alebo kde si myslíte, že k porušeniu došlo.

Nemusíte nám poskytovať žiadne osobné informácie na to, aby ste mohli navštíviť webovú stránku. Ak používate naše služby, požiadame vás, aby ste nám poskytli informácie. Keď vás žiadame, aby ste nám poskytli informácie, objasníme, či informácie, ktoré žiadame, musia byť poskytnuté, aby sme mohli poskytnúť služby, ktoré chcete sprístupniť, a či je poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktoré požadujeme, nepovinné. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie, možno nebudete môcť používať niektoré služby.

12. Ako aktualizovať svoje informácie 

Ak chcete zmeniť alebo aktualizovať informácie, ktoré vlastníme a ktoré sa vás týkajú, kontaktujte nás, a to pomocou kontaktných údajov v sekcii 13.

13. Kontaktné informácie

WD-40 Company Limited is the data controller of your personal information. If you have any questions about this Statement, please contact us at GDPRTeam@wd40.co.uk

Automax Slovakia s.r.o. je správca vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia, kontaktujte nás na adrese:

Automax Slovakia
s. r. o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
telefón: +421 243 422 375
email: info.sk@automax-group.com 

 

Pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska platia nasledujúce doplňujúce ustanovenia. 

 

Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je: WD-40 Company Limited 

 

Zverejnenie a cezhraničný prenos: Sprístupnenie osobných údajov pridruženým spoločnostiam a tretím stranám, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, je v súlade so zmluvami, ktoré poskytujú nevyhnutné záruky podľa GDPR a GDPR UK. Sme globálna spoločnosť a vaše osobné údaje budú zdieľané medzi nami a prenášané mimo krajiny vášho bydliska. Používaním Stránok alebo Služieb beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracovávané v jurisdikciách mimo vašej krajiny a že zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na vaše osobné údaje prenášané do Spojených štátov alebo iných krajín, sa môžu líšiť od zákonov v krajine vášho bydliska. V súlade s GDPR a GDPR UK sa bude s osobnými údajmi odovzdávanými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nakladať v súlade s príslušnými ustanoveniami, ako sú zmluvy o odovzdávaní údajov, ktoré obsahujú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou, ktoré poskytujú záruky pre také odovzdávanie, alebo právne uznávané certifikácie. 

 

Vaše práva k vašim osobným údajom: Máte právo požadovať, aby sme: 

 

·       potvrdili, či spracovávame vaše osobné údaje 

·       poskytli vám alebo tretej strane, ktorú určíte, určité vaše osobné údaje v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte 

·       aktualizovali alebo opravili vaše osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné 

·       za určitých okolností zrušili alebo vymazali vaše osobné údaje 

·       obmedzili alebo zastavili spracovanie vašich osobných údajov za určitých okolností vrátane účelu použitia na marketingové aktivity a profilovanie na marketingové aktivity a profilovanie na štatistické účely 

·       odvolali skôr udelený súhlas v rozsahu povolenom zákonom. 

 

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@wd40.com. 

 

V predmete e-mailu alebo listu musíte uviesť „Požiadavka ku GDPR“. Pri všetkých žiadostiach nám musíte poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a poštovú adresu. Ak neposkytnete všetky vyššie uvedené informácie, nebudeme môcť vašu žiadosť vybaviť. 

 

Ďalej, aby sme mohli overiť vašu identitu, vám zašleme na vašu e-mailovú adresu overovací formulár. Majte, prosím, na pamäti, že overovací formulár musíte vyplniť a odoslať nám ho, aby sme mohli tieto informácie priradiť k informáciám, ktoré máme v našich systémoch, a spracovať vašu žiadosť. 

 

Vyzývame záujemcov, aby sa na nás obrátili s akýmikoľvek obavami prostredníctvom uvedených kontaktných údajov, a my prešetríme a pokúsime sa vyriešiť všetky záležitosti týkajúce sa používania a zverejňovania vašich osobných údajov.